Reisiteenuste müügitingimused
  • Jaga:
  • Saada sõbrale

Baltic Toursi reisiteenuste üldised müügitingimused

 

Käesolevaid üldtingimusi kohaldatakse AS Baltic Tours, registrikood 10069352, aadress Jõe 5, 10151 Tallinn, tel. +372 6 300 410, email poolt pakutatavatele reisiteenustele, mis on saadaval reisibüroodes ja veebilehel www.baltictours.ee. Palume Teil kindlasti enne reisiinfo kasutamist ja teenuse tellimist tutvuda alltoodud tingimustega. Käesolevate tingimuste juures on ka viited üksikute reisiteenuste lisatingimustele.

 


1. Reisiteenuste tingimused


Baltic Tours on erinevate reisiteenuste osutajate poolt pakutavate reisiteenuste volitatud edasimüüja ehk piletimüügiagent. Baltic Toursi ülesandeks on reisiteenustest adekvaatse informatsiooni jagamine, reisiteenuste broneerimine ja müük. Reisiteenuse broneerimisel sõlmib klient/tarbija lepingu reisiteenuse osutajaga. Reisiteenuste osutajad (s.h. reisikorraldajad, transpordi- ja majutusettevõtjad) on kehtestanud reisitingimused teenuste müümise, kasutamise, muutmise, annulleerimise, vastutuse jms. kohta ning avaldanud need oma kataloogis, internetis või piletil. Nendest tingimustest koosnebki kliendi/tarbija ja reisiteenuse osutaja vahel sõlmitud leping. Palume kindlasti põhjalikult tutvuda nimetatud tingimustega, sest Reisiteenuse broneerimisel ja ostmisel on kohustus neid tingimusi järgida ja täita.

 

Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes esitab või on esitanud Baltic Toursile tellimuse. Kliendiks nimetatakse edaspidi ka tarbijat.

 

Tarbija on füüsiline isik, kes esitab või on esitanud Baltic Toursile tellimuse, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega. Tarbijat nimetatakse edaspidi ka kliendiks. 

 

Reisija on füüsiline isik, kes sõlmitud lepingu alusel reisiteenust kasutab.

 

Reisiteenuste tellimisel palume informeerida meid reisija soovidega seotud erivajadustest või muudest asjaoludest, mis on reisijale olulised või omavad tähtsust reisiteenuste osutamisel. Baltic Tours ja reisiteenuse osutaja ei vastuta informeerimiskohustuse täitmatajätmisest tekkivate kahjude hüvitamise eest.

 

 

2. Reisidokumendid, viisad, tervisenõuded


Reisiteenust müües eeldab Baltic Tours, et kõikidel reisijatel sh ka lastel on olemas nõuetekohased reisidokumendid (viisa, pass, isikutunnistus, vaktsineerimise tõend) nii sihtriigi kui ka transiitriikide jaoks. Eri riikide kodanikel võivad olla ka erinevad nõuded viisadele, reisidokumentidele. Palume alati uurida vastavat infot sihtriigi või transiitriikide saatkondadest, Välisministeeriumist või Kodakondsus- ja Migratsiooniametist. Samuti on oluline järgida reisidokumentide kehtivust ja vastavust nõutud tingimustele. Iga riigi ainupädevuses on otsustada reisija lubamine või mittelubamine riiki, seda isegi ka siis kui reisijal on kõik nõuetekohased dokumendid riiki sisenemiseks. Eesti kodanikud saavad lähemat informatsiooni reisidokumentide ja välisriikidesse sisenemise tingimuste kohta Välisministeeriumi kodulehelt http://www.vm.ee. Kliendi soovil abistab Baltic Tours konsultatsiooniga, samuti kliendi poolt vormistatud avalduse ja saatedokumentide toimetamisega soovitud riigi saatkonda ja tagasi.

Reisiteenuste osutajad ja Baltic Tours ei vastuta juhul, kui reis katkeb või jääb ära reisidokumendi puuduse või riigivõimu tegevuse tõttu. Teie soovil saab Baltic Tours täpsustada reisidokumentide, vaktsineerimise, ja tollireeglite nõudeid, kuid ei võta vastutust nende nõuete edasise kehtivuse osas.

Palume juba reisiplaanide tegemisel ajal tutvuda siht- või transiitriikide  tervisekaitsenõuetega, seda eriti kaugematesse ja eksootilisematesse riikidesse reisimisel. Teatud juhtudel peate riiki sisenemiseks alustama vaktsineerimiskuuriga juba aegsasti. Informatsiooni nakkushaiguste riskipiirkondade ja vaktsineerimise soovitustega leiate veebilehelt www.vaktsineeri.ee.

 

 

3. Reisiteenuste vahendamine


Baltic Tours tutvustab reisiteenuste osutaja poolt kehtestatud tingimusi ja pakutavate reisiteenuste ostmisvõimalusi sh. broneerimise-, kasutamise-, maksmise-, muutmise-, tühistamise jne tingimusi. Ostmisvõimalused sh. hinnad ja kohtade saadavus on jätkuvas muutumises, sest see sõltub nõudlusest ja pakkumisest. Mida varem edastate meile oma ostusoovi koos vajaliku informatsiooniga (reisijate nimed, sünniajad, teekond, kuupäevad ja muud soovitud teenused) broneeringu vormistamiseks, seda tõenäolisem on kohtade saamine ostmisvõimaluste tutvustamise ajal kehtinud tingimustel. Mida pikem periood jääb ostmisvõimaluste tutvustamise ja ostusoovi edastamise vahele, seda tõenäolisemad on muudatused hindades või kohtade saadavuses.


Baltic Toursi poolt ostmisvõimaluste tutvustamist mõistetakse kui tehtud ettepanekut esitada tellimus. Kui lepinguga ei ole kokku lepitud teisiti, siis esitatud tellimus muutub pärast Baltic Toursi poolt antud kinnitust ja kliendi poolset tasu või ettemaksu maksmist kinnitatud tellimuseks ehk siduvaks kokkuleppeks. Tasu osalise või tervikliku maksmisega kinnitab klient tagasivõtmatult oma ostusoovi ja avaldab nõustumist reisiteenuste üldtingimustega ja reisiteenuse osutaja poolt kehtestatud müügitingimuste või reisilepinguga. Klient on teadlik ja nõustub sellega, et sõlmib reisiteenuse kasutamiseks lepingu reisiteenuse osutajaga.

Juhul, kui klient ei tasu õigeaegselt ettemaksu või reisiteenuste hinda, siis on Baltic Toursil õigus reisiteenus ühepoolselt annulleerida. Piletid või reisiteenuse kasutamise õigust andvad muud dokumendid väljastab Baltic Tours pärast reisiteenuse hinna tasumist. Pangaülekandega tasumisel peab laekumine olema toimunud reisiteenuse kasutamise õigust andvate dokumentide väljastamisele eelneval päeval.

Kinnitatud tellimuste muutmisvõimalused on piiratud. Odavama hinnaklassiga reisiteenuste puhul muutmisvõimalused reeglina puuduvad, kallima hinnaklassiga reisiteenuste puhul on muutmine võimalik, kuid seda lisatasu eest. Juhul, kui kliendil tekib soov kinnitatud tellimust muuta, siis tuleb sellest Baltic Toursi kirjalikult informeerida. Muutmisvõimaluste olemasolul edastame kinnitatud tellimuse muutmistingimused. Kinnitatud tellimuse muutmisega kaasneb kohustus tasuda kõik muutmisega seonduvad kulud sh. nii võimalikud tühistamistrahvid kui täiendavad teenustasud ja muud kulud. Muutmis-ja tühistamistasud rakendatakse ka juhul kui reisiteenus tühistatakse või muudetakse reisibüroost mittesõltuvate asjaolude tõttu.
Muutmis-ja tühistamistasu lisatakse arvele eraldi reana ning arvestatakse maha tagastatavalt summalt.


Juhul, kui soovite, et kinnitatud tellimuse muutmisvõimalus oleks igal juhul tagatud, palume sellest meid ostusoovi edastamisel informeerida. Sellisel juhul pakub Baltic Tours muutmisvõimalustega reisiteenuseid.

Broneeringud veebilehe kaudu

Reisiteenust veebilehelt www.baltictours.ee ostes, liikuge lehel toodud juhiste järgi. Veebikeskkonnast leiate ka lingid, millele vajutades on võimalik tutvuda tingimustega. Palume erilist tähelepanu pöörata broneeritavate teenuste tingimustele. 

 

Informeerime, et keelatud on topeltbroneeringute vormistamine samadele teenustele. Sellisel juhul võivad nii reisiteenuse osutaja kui ka Baltic Tours annulleerida kõik kliendi/reisija poolt tehtud broneeringud.


Kuivõrd lennupiletite broneerimissüsteemis võib esineda tehnilisi vigasid, siis jätab Baltic Tours endale õiguse kontrollida üle kõik veebilehel tehtud broneeringud. Veebilehel lennupileti broneerimissüsteemis tehtud broneering loetakse sooritatuks, kui Baltic Tours on selle üle kontrollinud ja saatnud kliendi elektronposti aadressile sellekohase kinnituse ning arve. Seevastu kui broneeringus ilmneb viga, siis on Baltic Toursil õigus broneering maha võtta. Sellisel juhul võtab Baltic Tours ise kliendiga ühendust, et sooritada uus broneering.

 

3.1. Reisikinnitused ja -informatsioon

Juhime tähelepanu, et reisiteenuste osutamine toimub väljaspool Eesti Vabariiki sh välismaiste reisiteenuste osutajate poolt. Seetõttu on jagatav teave osaliselt võõrkeeles s.h. inglise -, soome -, saksa -, prantsuse-, itaalia-, hispaania -, rootsi keeles. Piiratud võimaluste juures ei ole kogu teabe tõlkimine eesti keelde võimalik. Kinnitame, et kui saadetud teabe osas tekib küsimusi, oleme koheselt valmis päringupõhiseid selgitusi jagama. Peale tellimuse kinnitamist on kliendil ainult piiratud võimalus teenusest loobuda ning sellega kaasneb lepingu täitmise võimatus ja lepingu ülesütlemine ning reisiteenuste annulleerimisega seotud kulude hüvitamise kohustus vastavalt teatavaks tehtud tingimustele.

 


4. E-pilet


E-pilet on elektroonilisel teel tavaliselt elektronposti teel saadetav dokument, mis annab reisijale teenuse kasutamise õiguse vastavalt piletil toodud tingimustele. Reisiteenuste osutajate e-piletite tingimused võivad olla erinevad, seetõttu palume pöörata nendele tingimustele tähelepanu juba piletit ostes.

Piletite kättesaamisel palume kliendil vahetult kontrollida vajalike dokumentide olemasolu, samuti nime, kuupäeva, reisikirjelduse ja teiste oluliste andmete õigsust ja vastavust tellimusele ning dokumentidele. Oluline on ka kontrollida, et piletil toodud reisija nimi ühtiks reisidokumendis toodud nimega. Baltic Tours kõrvaldab puudused koheselt. Hilisem puuduste kõrvaldamine, muutmine või annulleerimine ei ole võimalik või on lubatud lisatasu eest.

 

Baltic Tours saadab e-pileti kliendi poolt edastatud elektronposti aadressile. Palume elektronposti aadressi ja telefoninumbri teatamisel olla täpne ja võimalusel edastada see kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Nimetatud andmete ebatäpne esitamine võib põhjustada näiteks broneeringu annulleerimise või pileti hinna muutmise. Isegi kui aadress on korrektne võivad esineda ka muud takistused või häired elektronposti kättesaamisel. Palume alati kontrollida, kas olete pileti õigeaegselt kätte saanud. Kui piletit kokkulepitud ajaks ei ole, tuleb kliendil sellest Baltic Toursi koheselt informeerida. Kliendi kohustus on meile teatada, kui klient pole piletit õigeaegselt kätte saanud.


5. Reisijaveoteenuse vahendamine

 

Reisijaveoteenus

 

Reisijaveoteenuse (laeva-, lennu-, bussi-, rongipileti) ostmisel sõlmite lepingu reisijaveoteenuse osutajaga, edaspidi Vedajaga. Reisijaveoleping jõustub pileti või muu sõidudokumendi väljastamisel. Lepingu järgi on Vedajal kohustus teostada reisija ja tema pagasi vedu piletil näidatud tingimustel.

 

 

Reisijaveoteenuse ostmine

 

Reisijaveoteenust reisibüroost ostes palume teatada meile soovitav marsruut, sõidu ajad, hinnaklass, Vedaja eelistus ja reisijate nimed ning samuti ka muud jaoks tähtsust omavad asjaolud. Ostmisvõimaluste tutvustamisel lähtub Baltic Tours esitatud soovidest nii nagu see vähegi võimalik on.

 

Sooritatud reisijaveoteenuse broneering annab kliendile õiguse pileti väljaostmiseks ettenähtud ajal. Broneering ei too siiski kliendi/reisija ja Vedaja jaoks kaasa siduvaid kohustusi ning ei taga reisijateveoteenuse saadavust broneeringus toodud hindade ja tingimustega. Vedajal on õigus broneeringuid ühepoolselt muuta ja tühistada ilma, et Vedajal või Baltic Toursil tekiks kliendi ees kohustusi.

 

Soodushinnaga piletid tuleb välja osta lühema aja jooksul. Mida odavam on pilet, seda lühem on aeg pileti väljaostmiseks. Teatud Vedajad ei võimalda piletite eelnevat broneerimist, sellisel juhul tuleb pilet koheselt välja osta. Tähtajaks väljaostmata broneeringud tühistatakse. Kui tähtaeg on saabunud ja soovite siiski piletit osta, siis tuleb vormistada uus broneering selle hetke ostmisvõimaluste järgi. Baltic Tours teavitab pileti väljaostmise tähtajast.

 

 

Teenuste kasutustingimused

 

Piletite ning teenuste kasutamistingimused (sh ka muutmis-, tühistamistingimused) sõltuvad vastavatest piletireeglitest. Lepingu muutmise ja annulleerimise tingimused sõltuvad eelkõige konkreetse broneeringu tegemise ajast ja teenuse hinnaklassist (turist-/äriklass). Soodsa hinnaga ostetud sõitjateveoteenuse muutmis-, annulleerimis-, tagastamisvõimalused tavapäraselt puuduvad. Erinevalt äriklassist pole turistiklassi pilet reeglina muudetav ja annulleeritav. Reisija nime muutmine on keelatud või siis lubatud lisatasu eest. Võimalikud muudatused soovitame vormistada aegsasti, sest hilisemal ajahetkel võib kohtade saadavus muutuda ja sellega seoses võivad kehtida ka uued hinnad ning reeglid teenuse kasutamise osas.

Kui muudate oma broneeringut veebilehel, siis pöörake tähelepanu ka sellele, et võimalikud teised kliendi/reisija poolt sooritatud broneeritud või ostetud teenused vajadusel muudetud saaks. Näiteks lennupiletite muutmisel võib tulla ette vajadus muuta ka majutuse või lisateenuste kasutamise kuupäevasid.

Pidage meeles, et reisijal lasub kohustus ilmuda õigeaegselt sõidu alguspunkti. Kui reisija ei ilmu õigeaegselt sõidu alguspunkti võib Vedaja tühistada nii selle lennu, mille registreerimisele reisija hilines kui ka kõik järgnevad lennud.

 


Teenindus transpordivahendis

 

Teenindus laeval, lennukis, bussis, rongis vms sõltub Vedajast ja tema teenindusstandarditest ja teenindusklassist. Teatud juhtudel on lennukisse on võimalik eelnevalt koht reserveerida, samuti saab märkida erisoovid toitlustuse osas. Baltic Tours edastab soovid Vedajale, kuid selliste tasuta lisateenuste kättesaadavus ei pruugi alati olla võimalik. Tavaliselt ei küsi lennukompanii istekoha ja eritoidu reserveerimise eest lisatasu ja ei loe seda veolepingu oluliseks tingimuseks. Seetõttu ei garanteeri lennukompanii istekoha ja eritoidu kättesaadavust.

 

Laevasõidu puhul on võimalike lisateenuste valik märksa rikkalikum ja tasulised lisateenused on reisijale tagatud. Tasuta lisateenuste kättesaadavus ei pruugi olla võimalikk. Soovi korral palume küsida lisainfot reisikonsultandilt. Kuivõrd piletit ostes sõlmite Vedajaga reisijaveolepingu, siis võimalikud edasised pretensioonid teeninduse osas palume adresseerida Vedajale.


5.1. Vajalik teada lennupiletit ostes


Lennupiletil toodud lendusid tuleb kasutada vastavalt piletil toodud järjekorrale ja ainult selle inimese poolt, kelle nimi on piletile kirjutatud.

 

Reisijale on turvalisem osta ühe reisi jaoks üks pilet, mitte kasutada eraldi pileteid. Kui ühe pileti ostmine pole lennukompanii tõttu võimalik, siis on soovitav planeerida ümberistumised suure ajavaruga. Arvestades võimalikke hilinemisi ja viivitusi, tuleks minimaalselt lendude vahele jätta 3-4 tundi. Lennukompanii vastutab reisija kohaletoimetamise eest lõppsihtkohani ühe veolepingu (pileti) piires. Lendude ärajäämisest või hilinemisest tingitud reisija jätkulennust mahajäämise korral on vastaval lennukompaniil kohustus pakkuda samal piletil oleva marsruudi raames alternatiivseid ühendusi või piletiraha tagastamist. Eraldi piletite osas lennukompaniil selline kohustus puudub. Ka hilinemiste või lennu ärajäämise korral ei vastuta lennufirma jätkuühenduse eest, mis on eraldi piletil.

 

 

Lennule registreerimine, kinnitamine

 

Reisijal tuleb ennast lennule registreerida (sooritada check-in) ja ilmuda väljuva lennu väravasse (gate) õigeaegselt. Hilinenud reisijat ei pruugita lennule lubada. Lennule registreerimine lõpetatakse olenevalt lennujaamast ja lennukompaniist tavaliselt 60-120 minutit enne lennu väljumist. Arvestades ka järjekordadele kuluvat aega, palume lennujaama tulla ligikaudu 3 tundi enne planeeritud lennu väljumist. Seda aega võib vähendada kui registreeruda lennule internetis või kasutada kallimaid lennuklasse.

 

Grupireiside puhul ja lendudel väljaspool Euroopat nõuavad lennukompaniid tagasilennu kinnitamist hiljemalt 72 tundi enne lennu toimumist. Kinnitamata jätmise korral on lennukompaniil õigus annulleerida kliendile broneeritud/müüdud kohad. Kohtade kinnitamiseks peab klient helistama antud lennukompanii lähimasse esindusse või pöörduma Baltic Toursi poole.


 

Reisija pagas

 

Lennupileti olemasolul on reisijal õigus täiendavat tasu maksmata kaasa võtta teatud kogus registreeritavat- ja käsipagasit. Lubatud pagasi hulk ja kaal on ära näidatud piletil ja sõltub mitmest asjaolust eelkõige piletiklassist ja lennukompaniist. Lastele ja sülelastele on kehtestatud väiksemad piirmäärad.

 

Erimõõtmelisele pagasile on kehtestatud erinõuded ja tavapäraselt ei arvestata seda pagasit pagasi piirmäära sisse.

 

Ümberistumistega lennu puhul on üldjuhul pagas võimalik registreerida kuni pileti lõppsihtkohani, kuid iga kord ei pruugi olla see võimalik. Seetõttu soovitame planeerida ümberistumisteks aega piisava varuga, et vajadusel oleks võimalik pagas välja võtta ja uuesti järgmisele lennukompaniile üle anda. Reisi katkestamine transiitlinnas ei ole reeglina võimalik ja sellisel juhul ei saa reisija kätte oma pagasit, samuti võib lennukompanii nõuda lisatasu omal äranägemisel.

 

Väärtuslikumad esemed (sularaha, ehted, elektroonika jm) soovitame võtta kaasa  käsipagasisse. Samas teatud esemete vedu käsipagasis on keelatud (kosmeetika, tuleohtlikud ained, terariistad jms), samuti kehtivad erireeglid vedelikele. Täpsema info leiate siit. Käsipagasi kogus peab olema väikesemõõtmeline ja vastama lennukompanii poolt kehtestatud mõõtmetele, vajadusel saate vastavad mõõtmed reisikonsultandilt üle täpsustada. Käsipagas peab mahtuma kas  esiistme alla või  lennukis asuvasse pagasilaekasse. Käsipagas ei või sisaldada keelatud esemeid.

 

Lennukompanii vastutab tema valdusse antud pagasi ja pagasikäitluse eest, kuid lennukompanii vastutus on piiratud vastavalt rahvusvahelistele konventsioonidele. Pagasi hilinemisest, rikkumisest või kadumisest tulenevad pretensioonid tuleb esitada viivitamatult lennukompaniile või oma kindlustusele, kellega omate vastavat lepingut.


 

Ümberistumistega lennud ja ühendusajad

 

Ümberistumistega pileteid müües lähtub Baltic Tours broneerimissüsteemides toodud infost minimaalsete ühendusaegade kohta. Lennukompaniid võimaldavad müüa ümberistumistega pileteid, kui on täidetud minimaalsed ümberistumisteks ettenähtud ajad ja pilet on müüdud nõuetekohaselt kui neid aegasid on järgitud. Minimaalse ühendusaja jätmine kahe lennu vahele on võimalik, kuid see on ääretult riskantne. Seetõttu soovitame tellida piletid, kus aeg ümberistumiseks on piisavalt pikk, arvestades võimalikke viivitusi ja järjekordasid. Kui aga olete ostnud eraldi piletid, siis nõutud minimaalsed ümberistumise ajad ei kehti ja iga järgnevat lendu käsitletakse kui uut reisi ning jälgitakse nõutud lennujaama jõudmise aega ( 3 h varem).

 

Kui erinevad lennud on ühel piletil ja üks lend hilineb, siis vastutab reisija edasitoimetamise eest see lennukompanii, mille lend hilineb. Edasine transport võib toimuda ka muid transpordiliike kasutades, ka ajalisi piiranguid ei ole lennukompaniile seatud ja lennukompanii ei ole kohustatud hüvitama tekkinud lisakulusid. Kui lennud on eraldi piletitel, siis lasub edasise reisi toimumise eest kogu vastutus reisijal.

 

Lennukompanii vastutus ei laiene juhtudele kui lend toimub plaanikohaselt, kuid reisija jääb ikkagi jätkulennust maha (näiteks valitud minimaalse ühendusaja ning järjekordade tõttu turva- või passikontrollis). Lendude plaanikohasel toimumisel on jätkulennule jõudmine reisija enda vastutusel. Riskide vältimiseks soovitame võimalusel valida niisugused ühendused, mis jätavad lubatud miinimumaegadega võrreldes oluliselt pikema vaheaja lendude vahel.

 

 

Lennuplaan, hilinemised, tühistamised

 

Palume arvestada sellega, et piletil või reisikavas toodud lendude väljumis- ja saabumisajad võivad muutuda. Ilmastikuoludest, tehnilistest või muudest põhjustest tingituna tuleb aeg-ajalt ette ka lendude hilinemisi või tühistamisi. Kui olete lennupileti juba varem välja ostnud ja reis kätte jõuab, siis palume lennuajad aegsasti üle kontrollida. Soovitame planeerida reisi piisava ajavaruga, et võimalikud muudatused lendude väljumises ei saaks rikkuda reisile seatud ootusi. Reisijavedu  on väga sõltuv erinevatest tingimustest ja kuna primaarne on alati reisijate turvalisus, siis ei ole võimalik hilinemisi ja lendude tühistamist igas olukorras vältida.

 

Hilinemise või tühistamise puhul ei vastuta lennukompanii kliendi/reisija ees võimalike kolmandate osapoolte teenuste kasutamise või kasutamatajätmisega seotud kulude eest. Samuti ei hüvitata sihtkohta hilinemisega või reisi ärajäämisega seoses tekkinud võimalikku kahju.

 

Lennukompanii võib muuta oma graafikuid ja tühistada lende kui sellest teatatakse vähemalt 2 nädalat ette. Asjaolude tõttu, mida lennukompanii ei saa mõjutada võib muuta graafikuid ka vähem ette teatades. Piletiteks vormistamata broneeringute osas ei kanna lennukompanii ega Baltic Tours vastutust ega garanteeri ka uute kohtade saadavust sama hinnaga.

 

Tühistatud lennule piletit omavale reisijale pakub lennukompanii kas piletiraha tagastamist või alternatiivset ühendust sihtkohta ilma lisatasuta. Baltic Tours annab oma parima, et reisijat graafikumuudatustest teavitada.


Reisija õiguste kaitse

 

Sisenedes Euroopa Liidu territooriumile või väljudes Euroopa Liidu territooriumilt, samuti Euroopa Liidu siseselt lennukompaniide teenuseid kasutades, kaitseb reisija õigusi Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004 lennureisija õigustest. Reisija õigusi kaitstakse eelkõige seoses lennuaja muutmise sh. lennu hilinemise või lennu ärajätmisega, samuti juhul, kui reisijal keelatakse lennukisse siseneda. Määruse terviktekst on toodud http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:046:0001:01:ET:HTML

 


6. Majutusteenuse vahendamine


Majutusteenuse ostusoovi korral palume teatada sobiva majutusettevõtte asukoht, tase, tubade soovid ja ajavahemik, samuti aga ka muud eelistused ning reisijale/kliendile olulised tingimused. Baltic Tours broneerib kliendi poolt soovitud hotelli, selle puudumisel pakub Baltic Tours välja alternatiivid, mis vastavad võimalikult suures osas soovitud tingimustele.

 

Võimalikud erisoovid nagu näiteks mittesuitsetajate tuba, kõrvuti asetsevad, kõrgemal või madalamal asetsevad toad, edastab Baltic Tours majutusettevõttele. Vastavate soovide täitmine pole alati võimalik ning seetõttu ei küsi majutusettevõte selliste teenuste eest tasu ja ei taga ka nende teenuste kättesaadavust.

 

Majutusteenuse ostmisel sõlmite lepingu majutusettevõttega. Lepingu järgi on majutusettevõttel kohustus pakkuda reisijale lepingus sätestatud teenuseid kokkulepitud tingimustel. Kliendil/reisijal tuleb aga järgida majutusettevõtte poolt kehtestatud tingimusi ja kehtivat kodukorda.

 

Sellisel juhul, kui olete broneeringu juba vormistanud ja soovite tehtud broneeringut pikendada, siis palume muuta olemasolevat broneeringut ja  mitte vormistada uut eraldi broneeringut.

 

Tavapäraselt saab majutusteenuse individuaaltellimusi (v.a. rühmabroneeringud) muuta või annulleerida kuni 24h enne majutusteenuse osutamise kuupäeva. Tasuta muutmine ja annulleerimine ei ole võimalik messide, ürituste või riigipühade ajaks broneeritud majutusteenusele. Sellised majutusettevõtted, mis pakuvad majutust korter-tüüpi tubades või eraldi majades võimaldavad tasuta muutmist või annulleerimist kuni 30 päeva enne majutuse alguskuupäeva. Rühmatellimuste (üldjuhul alates 15 reisijat) muutmine ja annulleerimine on võimalik rohkem kui 30 kalendripäeva enne majutuse alguskuupäeva. Muudatuse tegemisel kuuluvad tasumisele lisatasud. Baltic Tours teavitab kui muutmise ja annulleerimise tingimused erinevad viimati nimetatud tavapärastest tingimustest. Annulleerimistähtaja saabumise eel ei saadeta Teile välja täiendavat teadet või meeldetuletust. Seega on tähtajast kinnipidamine kliendi/reisija omal vastutusel. Juhul, kui olete teenuse otse hotellis annulleerinud, sellest Baltic Toursi informeerimata, kuid hotell saadab ikkagi Baltic Toursile arve kas osutatud teenuste või siis annulleerimistrahvi kohta, vastutab klient sellel arvel toodud summade tasumise eest Baltic Toursile. Juhul, kui klient teenust tarbida ei soovi ja jätab teenuse õigeaegselt annulleerimata, siis tuleb kliendil tasuda teenuse maksumus. Maksmiskohustust ei mõjuta asjaolu, kas teenust tegelikult kasutati või mitte. Kui kasutati tellitud teenust osaliselt, tuleb kliendil ikkagi tasuda teenuse maksumus täies ulatuses.

 

Kui saabute majutusettevõttesse tuleb reisijal sooritada sisseregistreerimine. Selleks on vajalike dokumentide nagu broneeringu kinnitus või voucheri ja isikut tõendava dokumendi esitamine ning registreerimise blanketi täitmine. Enamike riikide majutusettevõtetes on esimeseks võimalikuks sisseregistreerimise ajaks ehk check-in ajaks kl. 14.00. Ameerika Ühendriikides võib check-in ajaks olla kl. 16.00. Juhul, kui on plaan ilmuda majutusettevõttesse majutuse alguse päeval pärast kl. 18.00, siis palume sellest majutusettevõtet või Baltic Toursi eelnevalt informeerida. Hilisemal saabumisel ja sellest teavitamata jätmisel võib majutusettevõte broneeringu tühistada ja toa vabaks anda.

 

Tuba tuleb loovutada majutusettevõttest lahkumise päeval hiljemalt kl 12.00. On ka majutusettevõtteid kus tuleb tuba loovutada hiljemalt kl. 10.00 lahkumise päeval. Palume täpsustada viimane lahkumise aeg majutusettevõttesse sisseregistreerimisel.

 

Majutusettevõtetes teostatakse aeg-ajalt osalisi remonditöid. Töödega üritatakse kliente/reisijaid võimalikult vähe segada, kuid alati ei pruugi see olla võimalik. Isegi kui Teid on informeeritud renoveerimistööde ajast, siis meist sõltumatutel juhtudel võib remonditööde aeg muutuda, seetõttu ei võta Baltic Tours ega majutusettevõte endale vastutust kui remonditööde periood on esialgsega võrreldes pikenenud. Kui hotellis on käimas remonditööd, siis see ei anna reisijale õigust nõuda hüvitist, raha tagastamist või hinna alandamist. Juhul, kui remonditööde teostamine võib Teid häirida, siis palume meid sellest tellimuse esitamisel informeerida. Sellisel juhul aitame leida Teile sobiva majutusettevõtte.

 

Arvestades võimalikke annulleerimisi vahetult enne majutuse algust on majutusasutustel kombeks teha aeg-ajalt ülebroneeringuid st. broneerida mõned toad topelt. Sellised ülebroneeringud võivad põhjustada olukordi, kus reisijal on kehtiv broneering, kuid kohale saabudes selgub, et on topeltbroneeringud ja vabad kohad puuduvad täielikult. Kui nii juhtub, siis on majutusettevõtte kohustus paigutada reisija samas asulas või piirkonnas asuvasse vähemalt samatasemelisse majutusettevõttesse. Baltic Tours ei vastuta majutusettevõtte poolt tehtud ülebroneeringutest põhjustatud kulude hüvitamise eest.

 

Tubade valikul palun arvestage järgmist. Tihti on kolme või neljainimese tubades (triple või quad) vastavalt üks või kaks lisavoodit või kaks kaheinimese voodit. Kolmeinimese tubades on tavaliselt kaheinimese voodi ja lisavoodi. Enamikes hotellides ei ole kolme- või neljainimese tubades kõik voodid täismõõtmetes voodid. Kui soovite lisavoodit, siis selle eest tuleb tavapäraselt maksta lisatasu. Juhul kui olete broneerinud ühe voodiga toa, võib juhtuda, et tellitu asemel antakse Teile tuba kus on kaks eraldi voodit või siis vastupidi. Baltic Tours edastab Teie soovid, kuid ei taga nende kättesaadavust.

 

Messide, riigipühade ja ürituste ajal on majutusteenuse hinnad tavapärastest hindadest kõrgemad. Kõik majutuse hinnad on toa kohta (oma vanni või dushiga, kui ei ole teatatud teisiti) ja sisaldavad hommikusööki (kui ei ole teatatud teisiti) ja makse. Juhul, kui lastele ei võimaldata odavamat hinda, siis kuulub ka lapse eest tasumisele täiskasvanu hind. Teatud hotellides, kui laste eest lisatasu ei küsita, siis ei võimaldata ka lastele lisavoodit. Kui soovite lastele lisavoodit, siis tuleb tellida kolmeinimese tuba. Laste hommikusöögi eest tuleb tavapäraselt tasuda.

 

Kõik võimalikud täiendavad tasud lisateenuste eest nagu sideteenused, samuti energia- või turismimaksud tuleb tasuda otse majutusettevõttele. Olenemata sellest, kas majutusteenuse tellimus on makstud või mitte, võivad majutusettevõtted nõuda reisijalt enne teenuse osutamist krediitkaardi numbrit või sularaha deponeerimist. Selliselt soovitakse tagada majutusettevõttes tarbitud lisateenuste eest tasumine. Reisidokumentide ja väärtuslike esemete hoidmise kohana soovitame kasutada majutusettevõtte turvakappi. Majutusettevõte ei vastuta tuppa jäetud asjade säilimise eest.

 


7. Pakettreiside vahendamine


Baltic Tours poolt vahendatavad pakettreisid ja reisitingimused on avaldatud nii reisibüroos kui ka veebilehel www.baltictours.ee. Võõrkeelne informatsioon tõlgitakse reisija soovil eesti keelde. 

 

Pakettreisi ostes sõlmib klient pakettreisilepingu reisikorraldajaga, kes vastutab pakettreisi nõuetekohase läbiviimise eest vastavalt pakettreisilepingus antud kirjeldustele ja tingimustele. Baltic Tours vahendab reisikorraldaja poolt jagatud informatsiooni pakettreisi kirjelduse kohta. Enne pakettreisilepingu sõlmimist tuleb kliendil tutvuda reisikorraldaja poolt kehtestatud pakettreisi tingimustega  /pakettreisi lepinguga.

 

Pakettreisi ostes tuleb arvestada sellega, et reisija õigeaegne jõudmine reisikinnituses toodud pakettreisi alguspunkti, samuti tagasisõit lõpp-punktist on kliendi/reisija korraldada ja vastutada. Kliendi/reisija soovil tutvustab Baltic Tours talle võimalusi pakettreisi alguspunkti ja lõpp-punktist soovitud sihtkohta sõitmiseks. Transpordi valimisel  peate arvestama võimalike takistuste ja viivitustega, sh. valitsevate tavapärasest erinevate ilmastikuoludega.

 

 

8. Kindlustusteenuse vahendamine


Baltic Tours soovitab koos reisiteenuse ostmisega sõlmida ka reisikindlustuse lepingu, sest reisiteenus ei sisalda reisikindlustust. Igas olukorras ei pruugi reisiteenuse osutaja või Baltic Tours lisakulude eest vastutada ja seetõttu võib just reisikindlustus tagada operatiivse hüvituse saamise näit. reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning kliendi tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral. Soovitame lisada kindlustuslepingusse ka reisitõrke kindlustuse, mis enamjaolt korvab reisijavedude ärajäämise või hilinemisega kaasnevaid lisakulutused. Enne kindlustuslepingu sõlmimist palume kindlasti tutvuda kindlustuse tingimustega.9. Tegtusemine kliendi nimel


Baltic Toursi kaudu on võimalik osta erinevaid elustiili teenuseid, pileteid erinevatele teatrietendustele, kontsertidele, kultuuri- või kunstiüritustele, samuti ka spordi- või meelelahutusüritustele üle maailma.

 

Teenuste ostmiseks tuleb esitada vastav ostukorraldus, milles klient kirjeldab teenused, mida soovib, et Baltic Tours kliendi jaoks ja vastavalt kliendi juhistele ostaks. Korralduse esitamisega kinnitab klient oma lõplikku otsust teenuste ostmiseks selliselt, et Baltic Tours tegutseb neid teenuseid ostes  esindajana kliendi nimel ja kliendi arvel. Esitatud ostukorraldus on kliendi poolne garantii teenuste hinna tasumiseks Baltic Toursile. Palume enne ostukorralduse esitamist põhjalikult tutvuda vastavate piletite või teenuste hindade ja tingimustega, sest esitatud ostukorraldust ei saa tagasi võtta või annulleerida.

 

Korralduse esitamisel palume arvestada sellega, et ostmisvõimaluste tutvustamise ajal teatatud teenuse kättesaadavus ja hinnad kehtisid vaid sellel hetkel ning igal hilisemal ajahetkel ei pruugi teenuste ostmine sellistel tingimustel olla enam võimalik. Juhul, teenus ei ole soovitud tingimustel kättesaadav ja meil ei õnnestu teenust osta, siis ei teki kliendi ka kohustust esitatud tellimuse eest tasuda.

 

Baltic Tours teeb piletid kliendile kättesaadavaks oma reisibüroos. Täiendava tasu eest on Baltic Tours valmis saatma piletid kliendi poolt soovitud aadressil, kas kullerteenust või postiteenuseid kasutades. Piletite saatmine toimub kliendi vastutusel, Baltic Tours ei võta endale vastutust piletite kadumise eest, pärast nende üleandmist kullerile või postiettevõttele.10. Autorenditeenuse vahendamine

 

Autorenditeenuse vahendamisel sooritab Baltic Tours kliendi poolt soovitud broneeringu ning annab kliendile üle vastava voucheri, mis broneeringut ja tellimuse eest tasumist kinnitab. Rendilepingu sõlmib klient autorendiettevõttega enne auto üleandmist. Lepingu sõlmimisel pöörake tähelepanu rendilepingus toodud tingimustele sh. kuid mitte ainult omavastutuse, juhtide registreerimise nõuetele. Nõutud on minimaalne vanus alates 21 aastat, olenevalt autotüübist võib vanus olla ka kõrgem. Autot võib juhtida autorendiettevõttes lepingu sõlmimisel registreeritud juht. Lisajuhi registreerimise eest tuleb maksta täiendavat tasu.

 

Autorendiettevõte tagab rendiauto vastavalt kinnitatud autogrupile. Täpset automarki ei tagata. Rendilepingu sõlmimisel küsitakse kliendi/reisija krediitkaardi numbrit, reeglina ei ole krediitkaarti omamata võimalik autorenditeenust osta. Teatud riikides on suurte ja luksusautode puhul nõutav kahe krediitkaardi olemasolu.

 

Autorenditeenuse broneeringuid on võimalik tavapäraselt muuta ja annulleerida kuni 24 tundi enne rendiperioodi alguskuupäeva, tasudes autorenditeenuse osutaja poolt kehtestatud muutmise ja/või annulleerimise tasu. 


 

11. Tarbija taganemisõigused

 

Reisiteenuste lepingutest taganemine on rangelt piiratud, kuivõrd reisiteenuste puhul on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul ning pea alati tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemise korral keeruline uut kasutajat leida.


Reisiteenuste lepingu sõlmimise vormist (suuline, kirjalik või elektrooniline) sõltumata ei kohaldata reisiteenuste lepingutele võlaõigusseaduses sätestatud tarbija taganemisõigust ehk õigust taganeda lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.


Kooskõlas võlaõigusseadusega puudub taganemisõigus, kui reisiteenus osutatakse teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või kui lepingu sõlmimine tähendab teatud vahendite broneerimist ja leping sõlmitakse järgmiste teenuste osutamiseks: reisijaveoteenus; majutusteenus; eluruumi kasutamine; sõiduvahendi (auto, buss, laev jne) rent; toitlustamine; reisi- ja pagasikindlustus või vaba aja veetmise teenus. Juhul, kui eelnimetatud reisiteenuseid ei osutata teatud tähtpäevaks või lepingu sõlmimine ei eelda teatud vahendite broneerimist, näiteks Baltic Tours kinkekaardi müügileping, siis on Tarbijal õigus taganeda üksnes sidevahendi abil sõlmitud lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Tarbija kaotab taganemisõiguse hetkel, mil ta asub kinkekaarti kasutama sh. edastab kinkekaardi  kasutamise soovi ja saab kätte kinkekaardi alusel tellitud reisiteenuse tellimuskinnituse, millega on määratud kindlaks reisiteenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või muul moel teatud vahendite broneerimine. Tellimuskinnituse kättesaamisega on võrdsustatud ka reisiteenuse kasutamiseks registreerimine koos kinkekaardi registreerimise või ärakasutamisega.


Taganemisõiguse olemasolu korral, kui kinkekaart on ostetud sidevahendi abil, on tarbijal õigus taganeda lepingust, saates Baltic Tours e-posti aadressile "> taganemisõiguse kasutamise tüüpvormi. Taganemisõiguse kasutamise tähtaeg hakkab kulgema lepingu sõlmimise päevast.


12. Vastutus

 

Baltic Tours on teinud kõik endast sõltuva, et tagada vahendatava reisiteenuse kirjelduse (sõiduplaani, hinna, kvaliteedi, viisa- ja muu info) tõele vastavus. Kuivõrd reisiteenuse osutajad jätavad endale õiguse muuta reisiteenuse osutamise tingimusi ette teatamata, siis ei vastuta Baltic Tours vahendajana nimetatud muudatustest põhjustatud kahju eest. Reisiteenuse nõuetekohase osutamise eest vastutab reisiteenuse osutaja, kellega olete reisiteenust ostes lepingu sõlminud. Baltic Tours reisiteenuse osutamise eest ei vastuta. Baltic Tours ei hüvita kliendile/reisijale sh. kuid mitte ainult teenuse kvaliteedi langusest, reisi väljumise või saabumise hilinemisest, reisi katkemisest või ärajäämisest, pagasi kadumisest, tervisehäiretest või õnnetusjuhtumistest tingitud kahju. Kliendi soovil abistab Baltic Tours klienti reisiteenuse osutajaga suhtlemisel.

 

Juhul, kui reisija ja/või klient tekitab kahju majutusettevõttele, transpordiettevõttele või mõnele teisele reisiteenuse osutajale või viimasele kuuluvare varale näiteks hotellitoa inventari või reisibussi sisustuse lõhkumine, siis vastutavad klient ja reisija tekitatud kahju hüvitamise eest täies ulatuses solidaarselt. Põhjustatud kahju tuleb kliendil/reisijal hüvitada majutusettevõttest või transpordivahendist lahkumisel.


 

13. Baltic Toursi teenustasud

 

Baltic Toursi teenustasudega on võimalik tutvuda veebilehel www.baltictours.ee või Baltic Tours reisibüroodes.


 

14. Pretensioonid, muud tingimused

 

Kui tekib küsimusi või pretensioone enne reisile minekut, siis palume nendest koheselt teavitada. Mida varem võimalikust probleemist teavitate, seda kiirema ja parema lahenduse saab Baltic Tours leida. Kui reisi kestel leiate, et reisiteenus ei vasta kehtestatud tingimustele, peate sellest koheselt reisiteenuse kohapealset osutajat ja Baltic Toursi informeerima. Kui kohapeal lahendust ei leita, tuleb juhtumist teatada kirjalikult niipea kui võimalik aga hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul reisi lõppemisest, siiski mitte hiljem kui kahe (2) nädala jooksul juhtumist teada saamisest. Kirjalik pretensioon tuleb saata Baltic Tours peakontori aadressil AS Baltic Tours, Jõe 5, Tallinn 10151 või e-postile , teatele tuleb lisada tõendid lepingurikkumise kohta ning lisakulutusi ja tekitatud kahju tõendavad dokumendid. Baltic Tours edastab avalduse reisiteenuse osutajale.

 

Reisiteenuse osutajad on oma tingimustes jätnud endale õiguse keelduda reisija teenindamisest ja tühistada reisija broneering või tellimus juhul, kui reisija käitumine on sobimatu või seadusevastane või kui reisija käitumine põhjustab ohtu teistele reisijatele või nende varale. Sellisel juhul ei ole õigust tagasimaksetele kasutamata teenuste eest või muudele hüvitustele. Kui sobimatu või seadusevastase käitumise puhul peab lisakulusid kandma reisiteenuse osutaja või Baltic Tours on klient/reisija kohustatud vastavad kulud kas reisiteenuse osutajale või Baltic Toursile hüvitama.   

 

Reisiteenuse mittevastavusel kinnitatud tellimusele või lepingule on kliendil/tarbijal on õigus tugineda võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele (nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, taganeda lepingust või öelda leping üles, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist).

 

Vaidlused püüavad lepingupooled lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab tarbijatega seotud vaidlused Tarbijakaitse – ja Tehnilise Järelvalve Ameti tarbijakaebuste komisjon, juriidiliste klientide puhul lahendatakse vaidlused kohtus.

 

Reisimine on üks lõpmata huvitav, meeliköitev ja silmaringi avardav tegevus. Huvitavaks ja köitvaks teeb reisimise see, et teiste maade elu-olu, ei toimu alati sellises võtmes nagu meie sellega hästi harjunud oleme. Reisimine eksootilisematesse kaugematesse sihtpunktidesse ei ole kindlasti võrreldav reisimisega mõnda Euroopa riiki. Eksootilisemate riikide elu-olu ja reisimine nendes riikides erineb suuresti meie tänapäevastest arusaamistest. Võimalik ülerahvastatus, teine riigikord, takistused suhtlemisel, kiiresti ja etteteatamata muutuvad nõuded, eeskirjad, mis võivad põhjustada reisil ootamatusi ja muuta reisi planeerimise ja korraldamise tavapärasest keerulisemaks ettevõtmiseks.

 


15. Isikuandmete Kaitse Strateegia 


Meie ettevõtte andmekaitse strateegia (edaspidi Strateegia) viitab meie pühendumusele käsitleda töötajate, klientide, sidusrühmade ja teiste huvitatud isikute isikuandmeid äärmise hoolsusega ning nende andmete töötlemisel lähtuda kehtivatest andmekaitsealastest normidest. Selle poliitika abil tagame, et kogume, salvestame ja töötleme andmeid õiglaselt, läbipaistvalt ja austades isikute individuaalseid õigusi. Strateegia kehtestab üldise aluse, millise järgi meie organisatsioon töötleb inimeste isikuandmeid. Jälgime igapäevaselt, et meie tegevus oleks võimetekohaselt  pidevalt kaasajastatud nii õigusalaselt, töötajaskonna teadlikkuselt kui ka tehniliselt, jälgides oma riist- ja tarkvara vastavust tehnika arengule. Kanname hoolt selle üle, et andmesubjekt saaks võimalikult suure kontrolli oma andmete töötlemise üle ja vastav andmesubjektile sõbralik regulatsioon kehtestatakse ettevõttesiseselt. Strateegiat täpsustab Privaatsusteave, millise leiate meie ettevõtte kodulehel siit.

 

15.1. Isikuandmete töötlemine


Tellimuse esitamisega annab klient/reisija/tarbija AS’ile Baltic Tours, registrikood 10069352, aadress Jõe 5, 10151 Tallinn, tel. +372 6 300 410, email nõusoleku oma isikuandmete sealhulgas, kuid mitte ainult isikukoodi või maksevahendite andmete kogumiseks ja töötlemiseks reisiteenuste müügiks pakkumise, müügi, lepingu sõlmimise ja täitmise eesmärgil. Klient/reisija/tarbija nõustub, et isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele sh. reisiteenuste osutajatele ja/või isikutele, kes on seotud reisiteenuse osutamisega, on lubatud isikuandmete kaitse seaduses sätestatud viisil. Klient/reisija/tarbija on teadlik oma õigustest saada igal ajal infot enda kohta kogutud isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta; infot, kellele on isikuandmeid edastatud; nõuda ebaõigete andmete parandamist; andmete töötlemise lõpetamist ja kustutamist, kui nõue on kooskõlas õigusaktidega.

 

Lennupileti broneerimisel ja ostmisel edastab lennuettevõtja kliendi/reisija/tarbija broneeringuinfo kooskõlas riigipiiri seadusega töötlemiseks Politsei- ja Piirivalveametile terrorikuritegude ja teiste raskete kuritegude menetlemise, avastamise ja ärahoidmise ülesannete täitmise eesmärgil. 

 

Broneeringuinfot säilitatakse Politsei ja Piirivalveametis 5 aastat, isikustatud andmeid säilitatakse 2 aastat, alates andmete kättesaamisest. Broneeringuinfo edastamisega seoses on reisijatel kõik isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused.

 

Broneeringuinfoks loetakse lennureisija ja -reisi kohta käiv teave, mida lennuettevõtja kogub kliendilt broneeringu teostamiseks. Broneeringuinfo sisaldab eelkõige teavet broneeringu ja sellega seotud toimingute kohta, lennureisija ja temaga koos reisivate isikute isikuandmeid, lennu üldandmeid, reisija kontaktandmeid ning broneeringu eest tasumist puudutavaid andmeid.

 

Lennuvedajad esitavad Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelistele lendudele registreeritud isikute reisijaandmeid Ameerika Ühendriikide ametiasutustele reisijaandmeid. Täpsemat infot reisijaandmete edastamisest palume lugeda siit: Lisa 1

 

 

16. Veebilehe www.baltictours.ee kasutamistingimused


Baltic Tours on andnud oma parima, et tagada veebilehel toodud informatsiooni (reisikirjeldused, hinnad, kuupäevad)  õigsus ja objektiivsus, võib juhtuda, et info on pärast sisestamist muutunud. Uuenduste sisseviimisele kuluv aeg on paratamatu. Veebilehe kasutamisel kehtib kättesaadavuse printsiip, informatsiooni pakutakse tasuta teenusena põhimõttel "nagu on" ja "nii nagu on võimalik". Fotodel on illustratiivne tähendus ning nendega Baltic Tours müügilubadusi ei võta.

 

Baltic Tours ei vastuta veebilehel toodud informatsiooni õigsuse eest, seetõttu tuleb oluline teave vahetult enne otsuse tegemist üle täpsustada reisibüroost või reisiteenuse osutajalt, samuti ka saatkonnast. Veebilehel olev reisidokumente, viisasid, vaktsineerimist, valuutakursse jne puudutav info ei pruugi olla alati viimaste muudatustega vastavuses. Kliendil/reisijal lasub kohustus viia ennast kurssi temale olulise informatsiooniga ja tema ma reisiga seotud reisidokumentide, viisa- ja tervishoiunõuetega. Palume täpsustada valuutakurss broneerimise päeva seisuga.

 

Baltic Tours ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida seoses käesoleva veebilehekülje või temaga seotud rakenduste kasutamisega sh veebilehe juurdepääsuga või üheduste katkemise eest. Baltic Tours annab oma parima, et portaalis ei esineks arvutiviiruseid, siiski viiruste esinemist täielikult välistada ei saa. Viirused võivad kutsuda esile probleeme veebilahe kasutamisel.

 

Kodulehel avaldatud info autoriõigus kuulub AS’ile Baltic Tours. Kui pole sätestatud teisiti on veebilehel toodud info personaalseks kasutamiseks, selle muutmine, kopeerimine, vahendamine, ülekandmine, kuvamine, uuestitootmine, väljastamine, üleviimine, müümine, taasesitamine, on autori loata keelatud.

 

Veebilehe www.baltictours.ee kasutaja kohustused

 

Käesoleval veebilehel tohib tehinguid teha vähemalt 18 aastane teovõimeline isik. Kõik veebilehele sisestatud andmed peavad olema õiged ja vastama kehtivatele dokumentidele. Veebilehe kasutamine kuritegelikel eesmärkidel või vastavuses hea usu põhimõtetega on keelatud. Keelatud on ka ebaseadusliku ja kasutamistingimustega vastuolus oleva informatsiooni sh. näit laimava, ähvardava, pornograafilise, rassilise informatsiooni sisestamine veebilehele.Kasutamise piirangud ja muudatused kasutamistingimustes

 

Baltic Toursil on õigus etteteatamata piirata veebilehe kasutamist kas osaliselt või tervikuna.

Baltic Toursil on õigus teha muudatusi veebilehe kasutamistingimustes, sellest veebilehe kasutajaid eelnevalt informeerimata.

 


Lingid teistele veebilehekülgedele

 

Veebileht sisaldab linke või viiteid teistele väljaspool Baltic Tours haldusala olevatele veebilehtedele. Baltic Tours ei oma kontrolli teistel veebilehtedel sisalduva informatsiooni üle ja ei saa seetõttu tagada teistel veebilehtedel oleva informatsiooni õigsust. Seetõttu ei võta Baltic Tours vastutust teistel viidatud lehtedel avaldatud informatsiooni õigsuse ja kvaliteedi üle. Kõik teiste veebilehekülgede kasutamisega seotud küsimused ja pretensioonid palume esitada otse teiste veebilehekülgede administraatorile. 
Viimati uuendatud 12. märts 2024
 
Kuumad pakkumised